نویسنده = پوران میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. وجوه معنایی واژۀ «امة» در قرآن (بررسی و نقد ترجمه‌های فارسی)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 108-127

پوران میرزایی