نویسنده = فاطمه کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی دین‌داری در بُعد عملکرد از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-112

فاطمه کاشانی؛ حمیدرضا مستفید