فرهیخته گرامی:
لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط به مجله
تنها از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com اقدام نمایید.

 

 

قابل توجه نویسندگان:

پیرو مصوبۀ هیئت تحریریه از این پس مقالات ارسالی می بایست به همراه فایل تعهد اصالت مقاله ارسال شوند.  متن تعهدنامۀ یاد شده را پس از درج تاریخ و امضا به همراه فایل اصلی مقاله با عنوان «کپی رایت» در  سامانه بارگذاری نمایید.

شماره جاری: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395 

2. مبانی قرآنی توبه در صحیفه سجادیه

صفحه 22-40

مهدیه اکبرلو؛ محمدعلی مهدوی راد


3. موانع اخلاقی تعقل از منظر قرآن و روایات

صفحه 41-62

هاجر محسن زاده؛ محمد رنجبر حسینی